2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: Sistema Financer Funcions, composició i característiques
Institucions, mercats i instruments financers
Tema 2: Agregats monetaris Concepte i classes de diner
Creació de diner primari. La base monetària
Creació de diner bancari. El multiplicador del diner
Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM
Tema 3: Política monetària a la UEM Política econòmica (pm) i política monetària
Estratègia de la pm de la UEM
Objectius, variable operativa i instruments del BCE
Política monetària i tipus d’interès
Tema 4: Teoria dels mercats eficients


La hipòtesi d’eficiència del mercat
Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats. Crítica del model
La necessitat de la gestió de carteres: anàlisi fonamental i tècnica
Tema 5: Teoria de carteres El binomi rendibilitat-risc
Els models de Markowitz, Sharpe i CAPM