2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
B2
Resolució problemes sobre els temes 1 al 3 15%
Assignments
C4
Elaborar treball -problema sobre els temes 4 i 5 15%
Objective short-answer tests
A5
examen final de tot el programa 70%
Others  
 
Other comments and second call

En segona convocatòria no es tindran en compte les ponderacions i, per tant, només comptarà la nota de l'examen (examen = 100%)