2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. Presentació del curs i pla de treball 1.1 Pla de treball i objectiu de la matèria
1.2 Calendari i activitats del curs
1.3 Anàlisi de casos. El Bulli
1.4 Tècniques d’anàlisi de casos
1.5 Anàlisi DAFO
1.6 Les fonts estadístiques
TEMA 2. Recerca, Desenvolupament i Innovació 2.1 Definicions de la I+D i de la innovació
2.2 Tipologia d'innovacions
2.3 Les fonts de la innovació
2.4 La cooperació en projectes de I+D
2.5 Història del neumàtic: una aplicació
TEMA 3. L'economia de la Innovació 3.1 La Economia de la Innovació
3.2 La innovació i la estructura del mercat
3.3 Les hipòtesis de Joseph Schumpeter
3.4 La naturaleza del conocimiento
3.5 Les externalitats del coneixement
TEMA 4. Innovació, monopoli i competencia perfecta 4.1 La innovació, el monopoli i la competència perfecta
4.2 La innovació i el monopoli
4.3 La innovació i la competència perfecta
4.4 La innovació i l'oligopoli
4.5 Les barreres a la innovació
4.6 Els instruments públics per fomentar la innovació
TEMA 5. La relació entre innovació i creixent económic 5.1 La evidència empírica
5.2 La innovació i el benestar del països
5.3 Els models neoclàssics de creixement econòmic
TEMA 6.-Els sistemes d’innovació. 6.1 El sistema de recerca i innovació.
6.2 Els agents del sistema
6.3 Els sistemes nacionals, territorials o sectorials
6.4 La transferència de tecnologia
6.5 La cooperació en projectes d'I+D
TEMA 7.- La política d’I+D+i a Catalunya i a Espanya 7.1 Les polítiques públiques de ciència i tecnologia
7.2 La política d'innovació a Espanya i a Catalunya
7.3 Les polítiques tecnològiques a USA, Unió Europea i Japó.
7.4 Les patents
7.5 Efectes i objectius de les patents
TEMA 8.- Els projectes d'innovació a les empreses 8.1 Què es un projecte d'innovació?
8.2 Elements que participen en un projecte d'innovació
8.3 Les agències de suport a la I+D+i
8.4 Les ajundes a la I+D+i