2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. PRESENTACIÓ DEL CURS I PLA DE TREBALL
1.1 Pla de treball i objectiu de la matèria
1.2 Calendari i activitats del curs
1.3 Un cas d’empresa innovadora: El Bulli
1.4 Un cas d’una indústria: la història del neumàtic
1.5 Les fonts estadístiques
1.6 Estructura d’un article i referències bibliogràfiques
TEMA 2. LA ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ
2.1 La Economia de la Innovació
2.2 Els manuals de la família Frascati
2.3 El Manual d’Oslo
2.4 Definicions de la I+D i de la innovació
2.5 Les fonts de la innovació
2.6 Tipologia d'innovacions
2.7 La cooperació en projectes de I+D
2.8 El coneixement com a bé econòmic
2.9 Les externalitats del coneixement
TEMA 3. LA INNOVACIÓ I ELS ECONOMISTES
3.1 Els economistes clàssics i la innovació
3.2 La teoría de Schumpeter: la figura de l’emprendedor
3.3 Les hipòtesis de Schumpeter: la destrucció creativa
3.4 L’estructura del mercat i els incentius per innovar
3.5 Dimensió de la empresa i incentius per innovar
3.6 Innovació i competència en els mercats
TEMA 4. LA INNOVACIÓ I L’ESTRUCTURA DE MERCAT
4.1 La naturalesa del coneixement
4.2 La innovació, el monopoli i la competència perfecta
4.3 La innovació i el monopoli
4.4 La innovació i la competència perfecta
4.5 La innovació i l'oligopoli
4.6 El lideratge tecnològic
TEMA 5. INNOVACIÓ I CREIXENT ECONÓMIC
5.1 La evidència empírica
5.2 La innovació i el benestar del països
5.3 Les teoríes del creixement econòmic
5.4 Els models neoclàssics de creixement econòmic
4.5 Els models de creixement endògen
TEMA 6.-ELS SISTEMES D’INNOVACIÓ
6.1 El sistema de recerca i innovació.
6.2 Els agents del sistema
6.3 Els sistemes nacionals, territorials o sectorials
6.4 La transferència de tecnologia
6.5 La cooperació en projectes d'R+D
TEMA 7.- LA POLÍTICA D’R+D+I A CATALUNYA I A ESPANYA
7.1 Les polítiques públiques de ciència i tecnologia
7.2 La política d'innovació a Espanya i a Catalunya
7.3 Les polítiques tecnològiques a USA, Unió Europea i Japó.
7.4 Les patents
7.5 Efectes i objectius de les patents
TEMA 8.- ELS PROJECTES D'INNOVACIÓ A LES EMPRESES
8.1 Què es un projecte d'innovació?
8.2 Elements que participen en un projecte d'innovació
8.4 Gestió de projectes d’R+D
8.3 Les agències de suport a la R+D+i
8.4 Les ajudes a la R+D+i