2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A6
Un treball pràctic sobre la conducta innovadora d'una indústria escollida per l'estudiant/ta.

Un treball pràctic sobre les estratègies innovadores d'una empresa a la elecció de l'estudiant/ta.
10%
10%
Pruebas de desarrollo
B2
Una primera prova parcial que correspon als temes 1,2,3 i 4 amb (caràcter no eliminatori).

Una segona prova parcial que correspon als temes 5, 6, 7 i 8 (caràcter no eliminatori).
10%10%
Pruebas de desarrollo
A7
Prova integral que inclou tots els continguts de la matèria.
50%
Otros  

L'interès per la matèria, l'entrega puntual i regular d'exercicis pràctics i la presentació a classe dels dos treballs pràctics també es tindrà en conte de cara a millorar la nota final

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota final del curs estarà determinada per la participació activa de l'alumne a classe (assistència, participació en els debats, lectura de referències bibliogràfiques, etc.). Es valorarà especialment el rigor i la originalitat del treball realitzat.

La segona convocatòria està adreçada per als alumnes que no superin la primera, al llarg del curs. Consistirà en un prova escrita i es tindran en consideració els treballs pràctics fets durant el curs. Els alumnes podran obtenir la qualificació màxima.