2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA ECONÒMICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Encaminades a sincronitzar l'alumnat amb els objectius de la matèria: conceptes bàsics, metodologies a tenir en compte, formes d'abordar l'estudi i els treballs, etc.
Sessió Magistral Classes presencials, on el professor imparteix els coneixements teòrics de la matèria a través de l'explicació d'esquemes prèviament penjats a moodle.
Resolució de problemes, exercicis Se n'ha de fer un per tema. El professor prepara l'exercici: una gràfica, text, taula, mapa o materials en aquesta línia, que caldrà descriure i analitzar al fil d'un qüestionari guiat. Els exercicis estan plantejats de manera que l'alumne es vegi obligat a repassar tot el tema i a destriar de manera crítica la informació adient per resoldre'l.
Treballs Es tracta d'elaborar una ressenya de dos lectures amb espai limitat, de manera que l'alumne demostri la seva capacitat de reconeixer els eixos fonamentals d'una obra, però també que sigui capaç d'ubicar-la en el context historiogràfic que li és propi, tot identificant les aportacions que fa a la disciplina.