2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA ECONÒMICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A2
B1
B3
C3
C4
Se n'ha de fer un per tema. El professor prepara l'exercici: una gràfica, text, taula, mapa o materials en aquesta línia, que caldrà descriure i analitzar al fil d'un qüestionari guiat. Els exercicis estan plantejats de manera que l'alumne es vegi obligat a repassar tot el tema i a destriar de manera crítica la informació adient per resoldre'l. 30%
Treballs
A2
B1
B3
C3
C4
Es tracta d'elaborar una ressenya de dos lectures amb espai limitat, de manera que l'alumne demostri la seva capacitat de reconeixer els eixos fonamentals d'una obra, però també que sigui capaç d'ubicar-la en el context historiogràfic que li és propi, tot identificant les aportacions que fa a la disciplina. 20%
Proves mixtes
A2
B1
B3
C3
C4
Una prova final en data de convocatòria oficial, de preguntes combinades (desenvolupament, curtes i interpretació de dades). Se n'avaluen els continguts, la capacitat de síntesi i destriatge de la informació, la coherència i la correcció en l'expressió. 50%
Altres  

Per obtenir l'aprovat cal haver lliurat tots els exercicis i lectures, a més de fer l'examen.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Tot el treball efectuat fora de l'aula es podrà repetir dins els terminis previstos, cas de no assolir el nivell mínim exigit.

SEGONA CONVOCATÒRIA: Amb caràcter general, constarà d'una única prova que inclourà tota la matèria i que constituirà el 100% de la nota. En el cas específic dels alumnes que hagin seguit l'avaluació continuada en primera convocatòria, se'n conservaran les notes obtingudes i aprovades per blocs, havent de superar en segona convocatòria allò que hagués quedat pendent. L'alumne sempre podrà optar, tanmateix, per fer l'examen únic de convocatòria general (100% de la nota).