2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
  A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
  A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
  A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
  A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
  A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
  B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.