2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  HUMAN FACTOR STRATEGIES
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es dedicarà un primer tema introductori per tal de contextualitzar l'aportació de coneixements de l'assignatura en el marc del programa formatiu del màster i les seves aplicacions en la gestió estratègica de l'empresa.
Lecture S'enfatitza en el caràcter participatiu de les sessions. Aquest caràcter participatiu es fonamenta en el treball previ dels estudiants a través de lectures i en la dinamització a través de preguntes crítiques o relacionades amb temes d'actualitat per part del docent que fomentin petits debat.
Presentations / expositions Es presentaran la síntesi i anàlisi crític d'articles científics relacionats amb cadasqun dels temes. Es proporcionaran pautes per tal que la classe aprengui a donar feedback. El material presentat entrarà a examen.
Problem solving, classroom exercises Cada tema culmina amb un cas o una pràctica que requereix que l'estudiant apliqui de forma estratègica els coneixements adquirits per a l'anàlisi i solució de problemes en l'entorn empresarial.
Debates Aquests debats tindran lloc tant en el si de la classe magistral, com a rel de les presentacions i de la resolució de casos i pràctiques a l'aula, i seran conduïts i moderats pel docent.
Previous studies Cal realitzar lectures prèvies i preparació de materials per a les sessions a l'aula. Es deixaran aquests materials al Moodle o bé es recomanarà la bibliografia pertinent.
Personal tuition