2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Consisteix en la síntesi, anàlisis crític i interiorització a través de la relació amb experiències laborals, articles de prensa, pel·lícules, etc. d'articles científics sobre un tema en particular. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Cada tema culmina amb la resolució d'un cas o pràctica que permeti avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 30%
Proves objectives de tipus test Tipus test que avalúa els continguts impartits a l'assignatura. 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

És imprescindible obtenir un 3'5 en cada element d'avaluació per poder fer mitja amb la resta d'elements.

La realització de presentacions, ressolució de casos i exercicis es realitzarà en equip i la seva puntuació és grupal.

2ªconvocatòria:

Consistirà en una prova final que compta un 100%. Per realitzar aquesta prova és requisit imprescindible haver entregat els casos i exercicis proposats al llarg del curs.