2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
 Asignaturas
  ESTRATEGIAS DEL FACTOR HUMANO
   Evaluación
  descripción Peso
Presentaciones/exposiciones Consisteix en la síntesi, anàlisis crític i interiorització a través de la relació amb experiències laborals, articles de prensa, pel·lícules, etc. d'articles científics sobre un tema en particular. 30%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Cada tema culmina amb la resolució d'un cas o pràctica que permeti avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 30%
Pruebas objetivas de tipo test Tipus test que avalúa els continguts impartits a l'assignatura. 40%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

És imprescindible obtenir un 3'5 en cada element d'avaluació per poder fer mitja amb la resta d'elements.

La realització de presentacions, ressolució de casos i exercicis es realitzarà en equip i la seva puntuació és grupal.

2ªconvocatòria:

Consistirà en una prova final que compta un 100%. Per realitzar aquesta prova és requisit imprescindible haver entregat els casos i exercicis proposats al llarg del curs.