2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
 Asignaturas
  PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Comun
  Profesionalizador
  Investigador
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR3 Conèixer, analitzar i sistematitzar la bibliografia de recerca i els resultats d’investigació.
  AR4 Dominar els fonaments metodològics, científics i instrumentals d'investigació.
  AR5 Conèixer i saber utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives de recerca científica, tot iniciant-se en la realització de projectes de recerca.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.