2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  Professionalitzador
  Recerca
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR3 Conèixer, analitzar i sistematitzar la bibliografia de recerca i els resultats d’investigació.
  AR4 Dominar els fonaments metodològics, científics i instrumentals d'investigació.
  AR5 Conèixer i saber utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives de recerca científica, tot iniciant-se en la realització de projectes de recerca.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.