2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS
   Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  Professional
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  Research
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.