2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS
   Learning aims
Objectives Competences
Mostrar com les organitzacions estableixen la direcció estratègi-ca de les seves operacions, innovacions i projectes des d'una perspectiva teòric - pràctica AC2
AP1
Conèixer la problemàtica de les operacions, de la innovació i de la gestió de projectes CC4
Treballar mitjançant casos i lectures els principals continguts de la matèria AP1
AP2
BC6
BC15
CC4
Realitzar anàlisis i reflexions sobre casos empresarials. BC1
BC11
BC13
BC14
CC4