2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS
   Assessment
  Description Weight
Extended-answer tests L’examen constarà d'una part teòrica (30%); preguntes dicotòmiques de raonament, preguntes tipus test, preguntes obertes, etc.; i d'una part pràctica (30%) on s'hauran d'analitzar casos pràctics relacionats amb l'empresa. 60%
Practical tests Durant el curs es realitzaran tot un conjunt d'activitats com: anàlisi de casos, revisió i comentari d'articles, realització d'exercicis, utilització de programari i presentació d'exercicis, etc. 40%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, les proves pràctiques realitzades durant el curs comptaran amb el mateix pes (40%) que en la primera. La prova de desenvolupament final tindrà també una part teòrica (30%) i una part pràctica (30%) amb un pes a la nota final del 60%.

Els alumnes que no poguin seguir o realitzar les proves pràctiques previstes durant el curs, hauran de posar-se en contacte amb el professor, durant el primer mes d'haver començat la docència, per tal que el professor li proposi les diferents tasques i exercicis a realitzar.