2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Subjects
  ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació dels continguts de l'assignatura, del professorat, del sistema d'avaluació i de la dinàmica i funcionament de les classes.
Lecture Exposició per part del professorat dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, però amb la participació activa dels estudiants.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes i exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Assignments Elaboración en equipo (formado por 3 integrantes) de un trabajo monográfico relacionado con algún aspecto concreto de la dirección estratégica en empresas.
Personal tuition Temps que el professorat de l'assignatura dedica a orientar els estudiants en el seu aprenentatge i a resoldre els dubtes que els li sorgeixin. Aquesta atenció personalitzada es realitza en el despatx del professorat en l'horari establert a tal efecte.