2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Management (2012)
 Subjects
  ENTREPRENEURSHIP
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir. Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball practic.
Lecture Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debates Després de les sessions magistralsde cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estarqan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Assignments El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebradordel curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat. L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la bse de l'avaluació dels estudiants.
Personal tuition