2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Subjects
  ENTREPRENEURSHIP
   Assessment
  Description Weight
Assignments
La valoració principal de l'assignatura es realitzarà a partir del pla d'empresa elaborat.
La nota serà global de grup i per tant cada membre tindrà la mateixa qualificació per aquest concepte. L'avaluació del treball pràctic suposarà el 50 % de la nota final.
50%
Oral tests La presentació del pla d'empresa per part de tots els components del grup de treball serà avaluada a nivell individual 65% i col•lectiu 35 %. El conjunt d'aquesta avaluació suposarà el 25 % de la nota final. 25%
Objective short-answer tests Es realitzarà una prova escrita de 5 preguntes curtes a desenvolupar en un sol foli. El pes de la prova escrita equivaldrà al 25 % de la nota final. 25%
 
Other comments and second call