2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2012)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Adquirir coneixements avançats per analitzar teòrica i empíricament la realitat econòmica. (C)
  AC2 Manejar les tècniques economètriques a l'ús per contrastar empíricament prediccions teòriques. (C)
  Professionalitzador
  AP1 Identificar problemes organitzatius en l'àrea de la Gestió Pública i proposar solucions que millorin l'eficiència. (P)
  AP2 Valorar l'eficàcia de diferents polítiques públiques per aconseguir un determinat objectiu. (P)
  AP3 Comprendre el funcionament dels mercats internacionals. (P)
  AP4 Utilitzar models teòrics i / o empírics per realitzar projeccions en el camp de les finances i mercats monetaris internacionals. (P)
  AP5 Reconèixer l'entorn micro i macroeconòmic que afecta a l'empresa i les decisions empresarials. (P)
  AP6 Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R + D, creixement, etc.) Al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial. (P)
  Recerca
  AR1 Utilitzar la modelització econòmica de manera que pugui comprendre els estudis acadèmics d'una determinada àrea econòmica i proposar modificacions, aplicacions i extensions. (I)
  AR2 Plantejar preguntes concretes i rellevants en algun camp de l'Economia i les estratègies investigadores adequades per respondre-les. (I)
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.