2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Contents
Topic Sub-topic
PART I: FONAMENTS DE LA COMPTABILITAT TEMA 1: LA INFORMACIÓ COMPTABLE
1. El sistema d'informació comptable
2. El subjecte o entitat comptable.
3. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió
el pla general de comptabilitat

TEMA 2: EL BALANÇ: ACTIUS, PASSIUS I PATRIMONI NET
1. Concepte de riquesa o patrimoni
2. Concepte de renda
3. Equació del balanç
4. Actius, passius, i patrimoni net
5. Classificacions en el balanç de situació
6. Classes d'Actius
7. Classes de passius.

TEMA 3: FETS COMPTABLES I PARTIDA DOBLE
1. Els fets comptables: Concepte
2. La partida doble: concepte dels fets comptables.
3. Els nou tipus de fets comptables simples
4. Fets comptables permutatius i modificatius

TEMA 4: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: INGRESSOS I DESPESES
1. El resultat comptable o renda de l'empresa
2. Mètodes per calcular el resultat.
3. Ingressos
4. Despeses
5. Compte de Pèrdues i Guanys
6. Principis comptables: Les hipòtesis bàsiques
PART II: EL CICLE COMPTABLE TEMA 5: ELS REGISTRES COMPTABLES
1. Els comptes
2. Funcionament dels comptes
3. El Llibre Diari
4. El Llibre Major
5. El Balanç de Comprovació
6. Operacions en els comptes i terminologia

TEMA 6: EL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ
1. El cicle comptable: concepte i fases
2. Les operacions de regularització
3. Ajustaments de periodificació
4. Ajustos per amortització
5. Ajustos per reclassificació

TEMA 7: ESTATS COMPTABLES FINALS I TANCAMENT DE COMPTES
1. Classificació dels saldos ajustats
2. Preparació dels estats comptables finals
3. El procés de liquidació i tancament de l'exercici
4. L'impost sobre beneficis
5. Altres principis comptables

TEMA 8: CICLE COMPTABLE DE L'EMPRESA COMERCIAL
1. L'empresa comercial
2. L'inventari de mercaderies
3. Criteris de valoració
4. Inventari permanent
5. Inventari periòdic
PART III: ELEMENTS PATRIMONIALS TTEMA 9: ACTIUS I PASSIUS CIRCULANTS O CORRENTS
1. Existències comercials: classes i mètodes de valoració
2. Crèdits i dèbits per operacions comercials
3. Comptes amb el personal i impostos

TEMA 10: ACTIUS NO CORRENTS
1. Concepte i classificació
2. Tractament comptable: qüestions més rellevants

TEMA 11: PATRIMONI NET I PASSIUS NO CORRENTS
1. Patrimoni Net
2. Passius no corrents
3. Préstecs a llarg termini
4. Emprèstits d'obligacions i bons

TEMA 12: RÈGIM JURÍDIC DE LA COMPTABILITAT
1. Textos legals fonamentals
2. Llibres obligatoris i la seva legalització
3. Els comptes anuals
PART IV: COMPTABILITAT DE SOCIETATS TEMA 13: LA FUNDACIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Fundació de la societat anònima.
2. Aportacions no dineràries.
3. Accionistes morosos.
4. Problemàtica comptable.

TEMA 14: AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE CAPITAL EN LA SOCIETAT ANÒNIMA
1.Normativa legal de l’ampliació.
2 Problemàtica comptable de les ampliacions.
3.Normativa legal de la reducció.
4 Problemàtica comptable de les reduccions.

TEMA 15: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
1. Concepte i causes de la dissolució.
2. Concepte de liquidació.
3. Normativa legal de la dissolució i la liquidació.
4. Problemàtica comptable de la dissolució i la liquidació.

TEMA 16: ALTRES FORMES SOCIALS
1. Societat de responsabilitat limitada
2. Societats no mercantils
2.1 Societat cooperativa
2.2 Entitats sense finalitat lucrativa
3. Problemàtica comptable