2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Gestión de Empresas (2012)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE PERSONAS
   Evaluación
  descripción Peso
Presentaciones/exposiciones Consisteix en la síntesi, anàlisis crític i interiorització a través de la relació amb experiències laborals, articles de prensa, pel·lícules, etc. d'articles científics sobre un tema en particular. 30%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Cada tema culmina amb la resolució d'un cas o pràctica que permeti avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 30%
Pruebas objetivas de tipo test Tipus test que avalúa els continguts impartits a l'assignatura. 40%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

És imprescindible obtenir un 3'5 en cada element d'avaluació per poder fer mitja amb la resta d'elements.
La realització de presentacions, resolució de casos i exercicis es realitzarà en equip i la seva puntuació és grupal.

2ªconvocatòria:

Consistirà en una prova final que compta un 100%. Per realitzar aquesta prova és requisit imprescindible haver entregat els casos i exercicis proposats al llarg del curs.