2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lliurament al llarg del curs de la resolució de diversos casos pràctics, exercicis, comentaris d'articles, etc. 30%
Presentacions / exposicions Exposició a classe i posterior debat d'un tema concret o d'un article (a realitzar en equip). 20%
Proves pràctiques Part pràctica de la prova integral (sobre tots els continguts de l'assignatura) 25%
Proves objectives de tipus test Part teòrica de la prova integral (sobre tots els continguts de l'assignatura), de tipus test 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova integral que suposarà el 100% de la qualificació (amb dues parts: 1) part teòrica tipus test, el 50%; i 2) part pràctica de casos, l'altre 50%.

No obstant, per aquells estudiants que disposin en 1a convocatòria de nota de les activitats d'avaluació continuada s'aplicarà en 2a convocatòria aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 25% la part teòrica i un 25% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats, presentacions i debats (que pondera un 50%).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, així com de les activitats d'avaluació continuada a realitzar durant el curs, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).