2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  MANAGEMENT SKILLS
   Learning aims
Objectives Competences
Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida. AC3
BC6
Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i emprenedors. AC3
BC6
Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves emprenedories. AC4
BC5
CC4