2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Ser capaç d'analitzar i interpretar l'entorn per poder prendre decisions en l'àmbit de la gestió empresarial.
  AC2 Tenir l'habilitat per utilitzar adequadament les eines, tècniques i models d'anàlisi que ha d'aplicar a l'estudi de situacions noves o canviants per optimitzar l'eficiència i eficàcia en l'empresa.
  AC3 Assolir una visió integrada de totes les dimensions de l'empresa: externa, interna i la de les persones que la formen per a ser capaç d'analitzar els problemes i buscar en equip solucions que permetin assolir els seus objectius estratègics, considerant una gestió socialment responsable.
  AC4 Desenvolupar les capacitats d'innovació i creativitat empresarial que permetin a l'estudiant detectar oportunitats de l'entorn, dur a terme iniciatives emprenedores o emprendre projectes innovadors.
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project