2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Emprenedoria i Innovació (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.
  A2 Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
  A3 Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
  A4 Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
  A5 Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la innovació.
  A6 Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i macroeconòmic.
  A7 Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D, creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.