2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2016)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i eficient.
  A2 Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
  A3 Desenvolupar habilitats directives per comprendre la complexitat i la globalitat de la realitat empresarial i per implantar processos de qualitat i de millora contínua.
  A4 Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
  A5 Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
  A6 Apreciar i gestionar l'impacte social i mediambiental de les decisions empresarials tenint en compte el paper i la responsabilitat de l'empresa en la societat.
  A7 Dissenyar el pla d'internacionalització d'una empresa des d'una perspectiva multidisciplinària i aplicar estratègies per al seu desenvolupament.
  A8 Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació científica en l'àmbit d'economia i empresa (especialitat investigació)
  A9 Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat investigació)
  A10 Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de la investigació (especialitat investigació).
Type B Code Competences Transversal
  CT1 Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional projectClarifications about competencies model

The competence model has been updated (Governing Council, 2015). This new model integrates Core and Transversal competences. You can find it in the Transversal Competences section.