2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en ADE y Finanzas y Contabilidad (2014)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  ADE1 FIC-7 Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica) per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
  ADE2 FIC-5 Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
  ADE3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
  ADE4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, per tal de captar-ne la ubicació competitiva i institucional i la dimensió estratègica.
  ADE5 FIC-2 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar-ne algunes de les àrees funcionals.
  ADE6 Redactar projectes de gestió global o d’àrees funcionals de l’empresa que reflecteixen la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  ADE7 FIC-6 Analitzar amb rigor científic estudis de casos d’empreses i problemes empresarials (financers, comptables, fiscals,...) i emetre informes d’assessorament i de consultoria que donin resposta a aquests problemes.
  FIC1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre ells i amb el seu entorn econòmic.
  FIC3 Entendre la comptabilitat com un llenguatge de la realitat econòmica de l’empresa.
  FIC4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d’una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
  FIC8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per analitzar les principals variables del sistema economicofinancer.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilización hacia temas medioambientales
  B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que le plantea la universidad