2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double Degree in Business Admin. and Management and Finance Accounting 2014
 Competences


Type A Code Competences Specific
  ADE1 FIC-7 Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica) per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
  ADE2 FIC-5 Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
  ADE3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
  ADE4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, per tal de captar-ne la ubicació competitiva i institucional i la dimensió estratègica.
  ADE5 FIC-2 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar-ne algunes de les àrees funcionals.
  ADE6 Redactar projectes de gestió global o d’àrees funcionals de l’empresa que reflecteixen la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  ADE7 FIC-6 Analitzar amb rigor científic estudis de casos d’empreses i problemes empresarials (financers, comptables, fiscals,...) i emetre informes d’assessorament i de consultoria que donin resposta a aquests problemes.
  FIC1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre ells i amb el seu entorn econòmic.
  FIC3 Entendre la comptabilitat com un llenguatge de la realitat econòmica de l’empresa.
  FIC4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d’una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
  FIC8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per analitzar les principals variables del sistema economicofinancer.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Effective solutions to complex problems
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project