2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Asignaturas
  CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A1
A2
Prova teòrica amb preguntes tipus test sobre el contingut de l'assignatura 30%
Pruebas prácticas
A1
A2
C5
Resolució d'un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent 40%
Pruebas de desarrollo
A1
A2
Prova teòrica consistent el desenvolupar diversos aspectes del programa de l'assignatura 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. Aquells estudiants que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer una prova global de recuperació a la segona convocatòria.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintàxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.