2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A1
A2
Prova teòrica amb preguntes tipus test sobre el contingut de l'assignatura. Consistirà en cinc tests distribuïts quinzenalment durant el quadrimestre. 25%
Pruebas prácticas
A1
A2
C5
TREBALL-EXPOSICIÓ en grup relacionat amb un tema del programa de l'assignatura, enfocat en un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent que inclourà un vídeo, una presentació oral, un treball en paper amb cura de les pautes d'estil. Valoració globla 30%

LLIGA DE DEBATS sobre temes d'actualitat política/social/econòmica relacionats amb l'assignatura, en la que els equips competiran per aconseguir la màxima puntuació en una avaluació sobre 2 punts de la nota final. També es farà un test per pujar nota al final dels debats. Valoració global 20%
50%
Pruebas de desarrollo
A1
A2
Prova teòrica consistent el desenvolupar diversos aspectes del programa de l'assignatura

La no superació de la mitjana de les proves tipus test i de desenvolupament suposarà que l'estudiant s'haurà de presentar a la segona convocatòria.
25%
Otros  

Es tindrà en compte l'assistència a classe.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs. Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. Aquells estudiants que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer una prova global de recuperació a la segona convocatòria.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintaxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.