2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  HISTORIA DEL DERECHO
   Contenidos
tema Subtema
Temes:

BLOC I.- PRELIMINARS
Tema 1.- La Història del Dret: objecte. Historiografia jurídica: etapes i escoles.
BLOC II.- LA ROMANITZACIÓTema 2.- Dret romà i romanització.
BLOC III.- EL MÓN MEDIEVAL

Tema 3.- Dret visigòtic.

Tema 4.- Dret alt medieval. Ius commune.

Tema 5.- El dret del regne de Castella.

Tema 6.- El dret del Principat de Catalunya.

Tema 7.- El dret mercantil marítim.

BLOC IV.- L'ESTAT MODERN

Tema 8.- Dret a l'època moderna. L'aparició de l'Estat. Les Recopilacions. El procés d'integració territorial. Els Decrets de Nova Planta.

BLOC V.- L'ESTAT CONSTITUCIONAL

Tema 9.- L'Estat liberal.

Tema 10.- El constitucionalisme. Anàlisi històrico-jurídica de les constitucions històriques espanyoles.

Tema 11.- El procés codificador. Anàlisi històrico-jurídica dels Codis espanyols.