2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A8
A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts.Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Proves objectives de tipus test
A8
A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts.Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40 %
Proves objectives de preguntes curtes
A8
A9
C3
Prova de desenvolupament que inclou preguntes curtes sobre el temari, comentaris de textos, articles, etc. Es valora sobre 10. Es té en compte la correcta ortografia, redacció, anàlisi i comprensió del tema, i es podran descomptar fins a un màxim de 2 punts de la nota final de la prova. 20 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en una prova objectiva tipus test (80 %) i en una prova de desenvolupament (preguntes curtes, comentari de text) (20%), amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.

La qualificació de la segona convocatòria serà la corresponent a les proves d'avaluació realitzades a la segona convocatòria, amb els mateixos criteris d'avaluació i metodologies que en la primera convocatòria. Per tant, no es reserven qualificacions entre convocatòries, ni d'un curs pel següent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.