2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts. Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts. Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A8
DRET-A9
Prova de desenvolupament que inclou preguntes curtes sobre el temari, comentaris de textos, articles, etc. Es valora sobre 10. Es té en compte la correcta ortografia, redacció, anàlisi i comprensió del tema, i es podran descomptar fins a un màxim de 2 punts de la nota final de la prova. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en una prova objectiva tipus test (80 %) i en una prova de desenvolupament (preguntes curtes, comentari de text) (20%), amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.

La qualificació de la segona convocatòria serà la corresponent a les proves d'avaluació realitzades a la segona convocatòria, amb els mateixos criteris d'avaluació i metodologies que en la primera convocatòria. Per tant, no es reserven qualificacions entre convocatòries, ni d'un curs pel següent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.