2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A2
A5
C4
A l'avaluació continuada hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.


25%

20%
Oral tests
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
A5
B2
C4
La prova final consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari de l'assignatura 50%
Others  
 
Other comments and second call

A la primera convocatòria es requerirà una nota mínima del final per poder aprovar igual a 4.

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.