2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Asignaturas
  TEORÍA DEL DERECHO
   Contenidos
tema Subtema
TEMA I. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE DRET I. Algunes qüestions sobre la definició del Dret.
I.1. Notes preliminars sobre la noció de Dret.
I.2. Problemes de definició: ambigüitat i vaguetat.
II. Les concepcions del Dret. La polèmica entre el jusnaturalisme i el positivisme jurídic.
II.1. Introducció. La tridimensionalitat del Dret. La distinció entre concepte i concepció.
II.2. Les concepcions del Dret.
II.3. Jusnaturalisme i positivisme jurídic.
TEMA II. DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS I. Introducció. La distinció entre «ser» i «haver de ser».
II. Dret i altres ordres normatius.
III. Dret i usos socials.
IV. Dret i moral.
IV.1. Les esferes de la moral.
IV.2. Trets diferencials entre moral i Dret.
IV.3. Connexions entre Dret i moral. La relació entre el Dret i la moral en el jusnaturalisme i el positivisme jurídic.
TEMA III. DRET I ESTAT I. Dret i poder.
II. L´Estat de Dret.
II.1. Orígens i caràcters.
II.2. Estat liberal de Dret.
II.3. Estat social de Dret.
II.4. Estat constitucional.
III. La crisi de l´Estat nacional.
TEMA IV. LA NORMA JURÍDICA I. Prescripcions i normes.
I.1. Les diferents funcions del llenguatge.
I.2. Tipus de normes segons von Wright.
II. Estructura i classes de normes jurídiques.
II.1. Supòsit de fet i conseqüència jurídica.
II.2. Altres perspectives d´anàlisi.
II.3. El caràcter: normes imperatives i normes permisives.
II.4. Consideració especial de les normes permisives.
II.5. El contingut: normes abstractes i concretes.
II.6. La condició d´aplicació. Normes jurídiques hipotètiques.
II.7. Les classes de normes jurídiques segons l´autoritat.
II.8. El/s subjectes normatius: normes generals i particulars.
II.9. L´ocassió: marc territorial i temporal d´aplicació.
II.10. La promulgació: normes escrites i consuetudinàries.
II.11. El problema de la sanció.
III. Normes de conducta i normes d´organització: la seva funció.
IV. Sobre regles i altres enunciats. Especial atenció als principis jurídics.
TEMA V. EL DRET COM A ORDENAMENT JURÍDIC I. La noció d´ordenament jurídic.
II. Sobre la unitat de l´ordenament jurídic.
II.1. La noció de validesa.
II.2. La solució de la jerarquia normativa i la «norma fonamental» (Kelsen).
II.3. El criteri de la «regla de reconeixement» (Hart).
II.4. El criteri del reconeixement pels òrgans d´aplicació.
II.5. Plantejaments actuals sobre la regla de reconeixement.
III. Sobre la plenitud de l´ordenament jurídic.
III.1. Les llacunes del Dret i la seva integració.
IV. Sobre la coherència de l´ordenament jurídic.
IV.1. Les antinòmies jurídiques i els seus criteris de resolució.
TEMA VI. CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS I. El deure jurídic.
I.1. Introducció històrica.
I.2. Concepte i funció.
I.3. Estructura. Les concepcions de Kelsen, Ross i Hart.
I.4. Conclusió.
II. El dret subjectiu.
I.1. Introducció.
I.2. El concepte de dret subjectiu.
I.3. Les modalitats de drets subjectius (Hohfeld i Ross)
III. L´acte i la relació jurídica.
III.1. Fets i actes jurídics.
III.2. Invalidesa i ineficàcia dels actes jurídics.
III.3. Classes de relacions jurídiques.
IV. La sanció jurídica.
IV.1. Introducció.
IV.2. El concepte de sanció en l´imperativisme jurídic.
IV.3. La revisió del concepte de sanció.