2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  THEORY OF LAW
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA I. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE DRET I. Algunes qüestions sobre la definició del Dret.
I.1. Notes preliminars sobre la noció de Dret.
I.2. Problemes de definició: ambigüitat i vaguetat.
II. Les concepcions del Dret. La polèmica entre el jusnaturalisme i el positivisme jurídic.
II.1. Introducció. La tridimensionalitat del Dret. La distinció entre concepte i concepció.
II.2. Les concepcions del Dret.
II.3. Jusnaturalisme i positivisme jurídic.
TEMA II. DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS I. Introducció. La distinció entre «ser» i «haver de ser».
II. Dret i altres ordres normatius.
III. Dret i usos socials.
IV. Dret i moral.
IV.1. Les esferes de la moral.
IV.2. Trets diferencials entre moral i Dret.
IV.3. Connexions entre Dret i moral. La relació entre el Dret i la moral en el jusnaturalisme i el positivisme jurídic.
TEMA III. DRET I ESTAT I. Dret i poder.
II. L´Estat de Dret.
II.1. Orígens i caràcters.
II.2. Estat liberal de Dret.
II.3. Estat social de Dret.
II.4. Estat constitucional.
III. La crisi de l´Estat nacional.
TEMA IV. LA NORMA JURÍDICA I. Prescripcions i normes.
I.1. Les diferents funcions del llenguatge.
I.2. Tipus de normes segons von Wright.
II. Estructura i classes de normes jurídiques.
II.1. Supòsit de fet i conseqüència jurídica.
II.2. Altres perspectives d´anàlisi.
II.3. El caràcter: normes imperatives i normes permisives.
II.4. Consideració especial de les normes permisives.
II.5. El contingut: normes abstractes i concretes.
II.6. La condició d´aplicació. Normes jurídiques hipotètiques.
II.7. Les classes de normes jurídiques segons l´autoritat.
II.8. El/s subjectes normatius: normes generals i particulars.
II.9. L´ocassió: marc territorial i temporal d´aplicació.
II.10. La promulgació: normes escrites i consuetudinàries.
II.11. El problema de la sanció.
III. Normes de conducta i normes d´organització: la seva funció.
IV. Sobre regles i altres enunciats. Especial atenció als principis jurídics.
TEMA V. EL DRET COM A ORDENAMENT JURÍDIC I. La noció d´ordenament jurídic.
II. Sobre la unitat de l´ordenament jurídic.
II.1. La noció de validesa.
II.2. La solució de la jerarquia normativa i la «norma fonamental» (Kelsen).
II.3. El criteri de la «regla de reconeixement» (Hart).
II.4. El criteri del reconeixement pels òrgans d´aplicació.
II.5. Plantejaments actuals sobre la regla de reconeixement.
III. Sobre la plenitud de l´ordenament jurídic.
III.1. Les llacunes del Dret i la seva integració.
IV. Sobre la coherència de l´ordenament jurídic.
IV.1. Les antinòmies jurídiques i els seus criteris de resolució.
TEMA VI. CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS I. El deure jurídic.
I.1. Introducció històrica.
I.2. Concepte i funció.
I.3. Estructura. Les concepcions de Kelsen, Ross i Hart.
I.4. Conclusió.
II. El dret subjectiu.
I.1. Introducció.
I.2. El concepte de dret subjectiu.
I.3. Les modalitats de drets subjectius (Hohfeld i Ross)
III. L´acte i la relació jurídica.
III.1. Fets i actes jurídics.
III.2. Invalidesa i ineficàcia dels actes jurídics.
III.3. Classes de relacions jurídiques.
IV. La sanció jurídica.
IV.1. Introducció.
IV.2. El concepte de sanció en l´imperativisme jurídic.
IV.3. La revisió del concepte de sanció.