2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PART GENERAL DEL DRET CIVIL
   Continguts
Tema Subtema
PART GENERAL DEL DRET CIVIL LLIÇÓ 1. EL CONCEPTE DE DRET CIVIL
1. La norma jurídica en general.
1.1. La seva estructura.
1.2. El seu destinatari.
2. La matèria civil.
3. El concepte de dret civil.
3.1. La distinció entre dret públic i dret privat.
3.2. El dret privat general i els drets privats especials.
4. La distribució sistemàtica del dret civil.
5. L?actual rellevància del Dret Civil
LLIÇÓ 2. LA COEXISTÈNCIA DE DRETS CIVILS A ESPANYA
1. La codificació civil espanyola.
1.1. El moviment codificador europeu al s. XIX.
1.2. L?elaboració del Codi Civil 1889
2. La codificació civil catalana
2.1. La Compilació de Dret Civil de Catalunya
2.2. El Dret Civil Català després de la CE 1978
2.3. El Codi Civil de Catalunya
3. La relació entre dret civil estatal i dret civil català
3.1. El dret civil aplicable a Catalunya
3.2. El dret interregional
4. El dret local
5. L?aplicació de les lleis derogades. Els principis de les Disposicions Transitòries
LLIÇÓ 3. LES FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ
1. El sistema de fonts a Espanya
2. Les fonts de l?ordenament civil català
2.1. La llei. Àmbit territorial i temporal de les lleis
2.2. El costum
2.3. Principis generals del dret civil de Catalunya. L?analogia iuris
3. Els elements de complementació.
2.1. La jurisprudència del Tribunal Constitucional.
2.2. La jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
2.3. Les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat i de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
4. L'equitat.
5. El dret comunitari europeu i la seva influència en el dret intern espanyol.
LLIÇÓ 4. LA INTERPRETACIÓ I L?APLICACIÓ DE LES NORMES JURÍDIQUES
1. La interpretació de la llei.
1.1. El subjecte i l'objecte de la interpretació.
1.2. Els mitjans i els criteris d'interpretació.
1.3. Les classes d'interpretació.
2. L'aplicació de la llei un cop interpretada.
2.1. L'equitat com a criteri de moderació.
2.2. La integració de la llei.
2.2.1. L'analogia legis.
2.2.2. Els principis generals que informen l'ordenament jurídic de
Catalunya.
2.2.3. La tradició jurídica catalana.
2.2.4. Les remissions.
LLIÇÓ 5. L?EFICÀCIA DE LA LLEI
1. Els tipus d'eficàcia. El principi de llibertat civil.
2. L'evitació de l'aplicació.
2.1. La ignorància de la llei i l'error de dret.
2.2. El frau a la llei.
2.3. L'exclusió voluntària de la llei aplicable.
3. La infracció de la norma. L'acte contra llei.
LLIÇÓ 6. LA PERSONALITAT CIVIL
1. Els seus components.
1.1. La capacitat jurídica.
1.2. La capacitat d'obrar. La seva graduabilitat i els criteris d'atribució; les seves
restriccions.
2. El poder de disposició.
2.1. Els seus components.
2.2. Les limitacions al poder de disposició.
3. Les prohibicions.
LLIÇÓ 7. LA PERSONA FÍSICA
1. L'adquisició de la personalitat. Els seus requisits.
1.1. El nasciturus.
1.2. El no concebut.
2. L'extinció de la personalitat.
2.1. La mort i la declaració de mort.
2.2. La commoriència.
3. La prova del començament i de la fi de la personalitat.
4. La identificació de la persona: el nom.
5. L?estat civil i la condició civil de la persona
5.1. Concepte i tipus
5.2. Els títols d?adquisició i legitimació. La possessió d?estat
6. El Registre Civil
6.1. Concepte i estructura
6.2. Fets inscriptibles
6.2. Els assentaments registrals i la seva eficàcia
6.3. La concordància entre el Registre i la realitat
7. El domicili, la residència i el parador
LLIÇÓ 8. ELS DRETS DE LA PERSONALITAT
1. El seu concepte i els seus caràcters.
2. Les classes.
2.1. En l'esfera material: la vida, la integritat, la llibertat.
2.2. En l'esfera no material:
2.2.1. L'honor, la intimitat i la imatge.
2.2.2. La protecció de dades de carácter personal
LLIÇÓ 9. L?EDAT
1. La majoritat: la plenitud de la capacitat d'obrar.
2. La minoritat. La capacitat natural
2.1. Capacitat i incapacitat d'obrar.
2.2. El dret d'audiència.
3. La situació del menor d'edat emancipat.
3.1. L'emancipació i les seves causes.
3.2. Els seus efectes.
4. La situació del menor d'edat de vida independent.
LLIÇÓ 10. LA INCAPACITACIÓ
1. La incapacitació en benefici de l'incapacitat.
1.1. Concepte i fonaments.
1.2. La declaració judicial.
1.3. Els efectes de la declaració d'incapacitació. Incapacitació plena i
incapacitació limitada.
2. La incapacitació en benefici de tercers. La prodigalitat.
LLIÇÓ 11. ELS CRITERIS PERSONALS D?APLICACIÓ DE LES NORMES
1. La nacionalitat. Concepte.
2. La nacionalitat espanyola.
2.1. La condició d'espanyol d'origen.
2.2. L'adquisició de la nacionalitat.
2.3. La consolidació de la nacionalitat per possessió d'estat.
2.4. La conservació, la pèrdua i la recuperació de la nacionalitat.
2.5. La prova de la nacionalitat.
3. El veïnatge civil.
3.1. Concepte i terminologia.
3.2. L'adquisició, la conservació, la pèrdua i la recuperació del veïnatge civil.
3.3. La prova del veïnatge civil.
LLIÇÓ 12. L?ABSÈNCIA
1. L'absència. Les tres situacions de l'absència.
2. La defensa del desaparegut: els seus efectes. La seva cessació.
3. L'absència declarada. Situació d'absència i declaració d'absència.
3.1. La situació patrimonial i personal de l'absent.
3.2. El representant de l'absent. Designació, facultats i remuneració.
3.3. La fi de l'absència declarada.
4. La declaració de mort.
4.1. Els seus requisits.
4.2. El seu efecte: l'equiparació a la mort.
LLIÇÓ 13. LA PERSONA JURÍDICA
1. El concepte de persona jurídica.
2. Els components de la persona jurídica.
2.1. L'entitat.
2.2. L'atribució de la personalitat. Criteris.
3. Les classes de persona jurídica.
3.1. Les persones jurídiques de dret privat.
3.1.1. Distinció segons l'entitat: personal o patrimonial.
3.1.2. Distinció segons la finalitat: l'interès públic o l'interès privat.
3.2. Les persones jurídiques de dret públic.
4. La personalitat civil de les persones jurídiques. El seu caràcter limitat.
4.1. La nacionalitat.
4.2. El domicili.
4.3. La responsabilitat.
4.4. L'extinció.
LLIÇÓ 14. LES ASSOCIACIONS
1. La regulació actual de les associacions.
2. Els requisits de constitució.
3. El règim jurídic.
4. La publicitat.
5. El règim de responsabilitat patrimonial.
LLIÇÓ 15. LES FUNDACIONS
1. Concepte i finalitats
2. La constitució de la fundació.
2.1. La carta fundacional.
2.2. La dotació.
2.3. Els estatuts.
2.4. L?adquisició de la personalitat jurídica.
3. L?estructura i el règim de la fundació: organització i funcionament
4. Règimen econòmic: El patrimoni i la seva gestió.
5. El control de la Generalitat: el Protectorat.
LLIÇÓ 16. ELS BÉNS
1. El concepte jurídic de bé. La distinció entre cosa i bé.
2. La classificació dels béns: criteris de distinció i règim jurídic.
2.1. De domini públic i de propietat privada.
2.2. Mobles i immobles.
2.3. Corporals i incorporals.
2.4. Consumibles, no consumibles i deteriorables.
2.5. Fungibles i no fungibles.
2.6. Divisibles i indivisibles.
3. El concepte de bé corporal.
3.1. Bé simple i bé compost.
3.2. Les parts integrants.
3.3. Les pertinences. Els accessoris.
4. Els fruits. Les seves classes.
5. Les despeses en els béns. El doble criteri de distinció.
5.1. Despeses necessòries, útils i sumptuàries.
5.2. Despeses ordinàries i extraordinàries.
LLIÇÓ 17. LES UNIVERSALITATS
1. Concepte i classes d'universalitats.
2. Consideració especial del patrimoni.
2.1. El patrimoni general de la persona. Les seves funcions.
2.2. Els patrimonis especials. La seva formació.
2.3. El patrimoni protegit de les persones amb discapacitat.
2.4. Els mecanismes de cohesió, de manteniment i d'expansió del patrimoni.
2.5. L'administració del patrimoni.
LLIÇÓ 18. LA RELACIÓ JURÍDICA SUBJECTIVA
1. Concepte de relació jurídica subjectiva
2. El dret subjectiu, la potestat i les facultats
3. L?expectativa de dret
4. L?exercici de les situacions jurídiques subjectives.
4.1. La bona fe
4.2. Els actes propis
4.3. L?abús de dret
LLIÇÓ 19. EL TEMPS
1. El còmput del temps
2. Efectes jurídics del temps
2.1. Prescripció extintiva
2.2. Caducitat
2.3. Altres efectes
LLIÇÓ 20. EL NEGOCI JURÍDIC
1. Concepte i presentació
2. Classificació dels negocis jurídics
3. Els elements essencials del negoci jurídic:
3.1. El consentiment
3.1.1. L?acte de declaració
3.1.2. Voluntat declarada i voluntat interna
3.1.3. Declaració no feta seriosament
3.1.4. La perfecció de la declaració
3.1.5. Vicis: violència o intimidació, l?error vici i el dol
3.2. L?objecte
3.3. La causa
3.3.1. Concepte i classes
3.3.2. La causa del negoci, de l?obligació i de la tradició
3.3.3. Negoci indirecte, negoci simulat i negoci fiduciari
3.3.4. Vicis: inexistència i il.licitut
3.4. La forma
3.4.1. El principi de libertat de forma
3.4.2. Classes i efectes
3.4.3. Reproducció
4. Els elements accidentals del negoci jurídic
4.1. La condició. Concepte i classes.
4.2. El termini. Concepte i classes.
4.3. El mode
5. La ineficàcia del negoci jurídic
5.1. La nul.litat
5.2. L?anul.labilitat
5.3. La rescissió
LLIÇÓ 21. LA REPRESENTACIÓ
1. El seu concepte.
2. Les seves fonts: la llei i la voluntat.
3. La representació voluntària.
3.1. El negoci d'apoderament. El poder. La possibilitat de nomenament de substitut.
3.2. El negoci representatiu. La "contemplatio domini".
3.2.1. L'interès del representat i l'interès del representant.
3.2.2. La capacitat d'obrar de l'apoderat.
3.2.3. La intervenció del poderdant en el negoci representatiu.
3.3. La representació ineficaç: la ratificació.
3.4. L'extinció del poder i la subsistència dels seus efectes.
4. L'anomenada representació indirecta.
LLIÇÓ 22. EL CONTRACTE
1. Qüestions generals.
1.1. El concepte de contracte.
1.2. La seva eficàcia (vinculant i específica).
1.3. La capacitat dels contractants.
1.4. L?objecte del contracte.
2. La perfecció del contracte. El consentiment.
2.1. Els tractes preliminars.
2.1.1. La seva configuració.
2.1.2. La responsabilitat per la seva ruptura.
2.2. L'oferta.
2.2.1. El seu contingut.
2.2.2. La seva eficàcia.
2.2.3. La seva durada. La vinculació de l'oferent.
2.3. L'acceptació.
2.3.1. El seu contingut.
2.3.2. La seva eficàcia.
3. L?autonomia de la voluntat i els seus límits.
3.1. La llibertat de contractar. El contracte forçós.
3.2. El contingut normatiu del contracte: voluntari i legal.
3.3. La fixació unilateral del contingut voluntari.
3.3.1. El contracte d?adhesió.
3.3.2. Les condicions generals del contracte.
3.4. L?autocontractació.
4. El precontracte.
4.1. Concepte. La seva construcció jurídica.
4.2. El seu contingut i efectes.
4.3. Les seves classes.
LLIÇÓ 23. LA INTERPRETACIÓ I LA INTEGRACIÓ DEL CONTRACTE
1. Principis generals. Interpretació, integració i qualificació del contracte.
2. L'objecte de la interpretació.
3. Els criteris d'interpretació.
4. Els mitjans d'interpretació.
5. La integració del contracte.
LLIÇÓ 24. LA TIPICITAT CONTRACTUAL
1. Les dades legals per a la identificació del tipus contractual.
1.1. La causa.
1.2. La naturalesa de la cosa.
1.3. L?activitat.
2. Les classes de tipicitat.
2.1. Tipicitat legislativa directa i tipicitat per remissió.
2.2. Tipicitat completa i incompleta.
2.3. La tipicitat contractual negativa.
3. L'atipicitat. L'alteració del tipus legal.
LLIÇÓ 25. L?ÀMBIT SUBJECTIU DE L?EFICÀCIA DEL CONTRACTE
1. El concepte de "part" contractual.
1.1. La relativitat.
1.2. La qualificació d'una de les parts com a "consumidor" o "usuari".
1.2.1. Aspectes generals de la protecció del consumidor.
1.2.2. L'àmbit de la protecció del consumidor.
1.2.2.1. La formació de la voluntat contractual.
1.2.2.2. Les clàusules contractuals. Les condicions generals.
1.2.2.3. Les altres mesures de protecció.
1.2.3. La responsabilitat per danys.
2. La consideració del "tercer" en el contracte.
2.1. El contracte en nom de tercer.
2.2. L'estipulació en favor de tercer.
2.3. El contracte sobre acte de tercer.
2.4. El contracte en favor de persona a designar.
2.5. El contracte en dany de tercer.
LLIÇÓ 26. LA MODIFICACIÓ, CESSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
1. La modificació del contracte per excessiva onerositat.
2. La cessió del contracte.
2.1. La posició de "part contractual" com a objecte del tràfic.
2.2. El negoci transmissiu: la seva configuració.
3. El subcontracte.
4. L'extinció del contracte.
4.1 El dissens
4.2. El desistiment unilateral del contracte.
4.2.1. La seva justificació.
4.2.2. Els casos de desistiment.
4.3. La rescissió per lesió en el dret civil de Catalunya.
4.3.1. El seu fonament i la seva admissió.
4.3.2. El seu règim jurídic.
___________