2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  PARTE GENERAL DEL DERECHO CIVIL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A1
C3
-Contingut: Lliçons 1 al 15

- Tipus de proba: test

- Dia: el que es comunicarà en el "pla de treball"

- Requeriments: no és permet l'ajut de cap mena de documentació (manuals, textos legals,...).
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Pruebas objetivas de tipo test
A1
C3
-Contingut: Llicons 16-26

- Tipus de proba: test

- Dia: el que es comunicarà en el "pla de treball"

- Requeriments: no és permet l'ajut de cap mena de documentació (manuals, textos legals,...).
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Pruebas prácticas
A1
C3
Contingut: tot el programa de l'assignatura

- Tipus de prova: ressolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar a partir de les preguntes plantejadas

- Dia: el que es comunicarà en el "Pla de Treball"

- Requeriments: és permet l'us del programa de l'assignatura i dels textos legals, pero no es permet cap mena d'altre documentació com manuals, apunts,...
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En segona convocatòria, l'alumne ha de superar l'exàmen que s'estructurarà de la següent manera:

- Contingut: tot el temari

- Tipus de prova: a) teòrica: preguntes test, i b) pràctica: resolució d'un supòsit pràti.

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa 2/3 parts de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 part de la nota final

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.