2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  GENERAL CIVIL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Multiple-choice objective tests
A1
C3
-Contingut: Lliçons 1 al 15

- Tipus de proba: test

- Dia: el que es comunicarà en el "pla de treball"

- Requeriments: no és permet l'ajut de cap mena de documentació (manuals, textos legals,...).
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Multiple-choice objective tests
A1
C3
-Contingut: Llicons 16-26

- Tipus de proba: test

- Dia: el que es comunicarà en el "pla de treball"

- Requeriments: no és permet l'ajut de cap mena de documentació (manuals, textos legals,...).
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Practical tests
A1
C3
Contingut: tot el programa de l'assignatura

- Tipus de prova: ressolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar a partir de les preguntes plantejadas

- Dia: el que es comunicarà en el "Pla de Treball"

- Requeriments: és permet l'us del programa de l'assignatura i dels textos legals, pero no es permet cap mena d'altre documentació com manuals, apunts,...
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Others  
 
Other comments and second call

En segona convocatòria, l'alumne ha de superar l'exàmen que s'estructurarà de la següent manera:

- Contingut: tot el temari

- Tipus de prova: a) teòrica: preguntes test, i b) pràctica: resolució d'un supòsit pràti.

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa 2/3 parts de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 part de la nota final

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.