2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sesión magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Trabajos Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Resolució de casos aplicats i articles.