2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  INSTITUCIONES DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
   Contenidos
tema Subtema
Bloc I. Aproximació al procés d'Unió Europea LLIÇÓ 1.- EL PROCÈS DE CONSTRUCCIÓ EUROPEA. La creació de les Comunitats Europees. Aspectes generals de l'evolució posterior. La creació de la Unió Europea. Els objectius de la Unió Europea. L’estructura organitzativa. Els membres de la Unió Europea. La naturalesa jurídica de la Unió Europea.

LLIÇÓ 2.- LES COMPETÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA. El sistema d'atribució de competències. La distribució de competències entre els Estats membres i la Unió Europea. L'exercici de les competències de la Unió Europea.

LLIÇÓ 3.- LA LLIURE CIRCULACIÓ DELS FACTORS PRODUCTIUS A LA UNIÓ EUROPEA. Concepte de lliure circulació. Principis i mètodes per a la realització de les llibertats de circulació. La lliure circulació de mercaderies. La lliure circulació de persones. La lliure circulació de treballadors. El dret d’establiment. La lliure prestació de serveis. La lliure circulació de capitals.

LLIÇÓ 4.- LES POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA. Plantejament general. Les polítiques exclusives. Les polítiques compartides. Les accions de coordinació, de recolzament i de complement de l’acció dels Estats membres. La coordinació de les polítiques econòmiques i d’ocupació. La Política Exterior i de Seguretat Comuna.
Bloc II. L'estructura organitzativa de la Unió Europea LLIÇÓ 5.- EL CONSELL EUROPEU. Naturalesa. Composició i funcionament. Funcions.

LLIÇÓ 6.- LA COMISSIÓ. Composició. Organització i funcionament. Les competències de la Comissió.

LLIÇÓ 7.- EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA. Composició. Organització i funcionament: especial referència al Comitè de Representants Permanents. Les competències del Consell.

LLIÇÓ 8.- EL PARLAMENT EUROPEU. Composició. Organització i funcionament: especial referència als grups polítics i l'estatut dels parlamentaris. Les competències del Parlament Europeu.

LLIÇÓ 9.- EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA. Característiques generals. El Tribunal de Justícia: composició, organització i funcionament, competències i procediment. El Tribunal General: naturalesa, composició, funcionament i competències. Els Tribunals especialitzats: característiques generals i caracterització del Tribunal de la Funció Pública.

LLIÇÓ 10.- EL BANC CENTRAL EUROPEU, EL TRIBUNAL DE COMPTES I ELS ORGANS DE LA UNIÓ EUROPEA. El Banc Central Europeu. El Tribunal de comptes. Els òrgans previstos als tractats. Els òrgans creats per les institucions.
Bloc III. L'ordenament jurídic de la Unió Europea LLIÇÓ 11.- CARACTERITZACIÓ DE L'ORDENAMENT JURÍDIC. L'autonomia de l'ordenament jurídic de la Unió Europea. El sistema de fonts. La jerarquia normativa.

LLIÇÓ 12.- EL DRET ORIGINARI. Els Tractats constitutius. Característiques. L'àmbit d'aplicació territorial i temporal. La revisió dels Tractats constitutius.

LLIÇÓ 13.- EL DRET DERIVAT. Els actes jurídics obligatoris previstos en l'article 288 del TFUE: la directiva, el reglament i la decisió. La classificació dels actes jurídics. Els actes jurídics no obligatoris previstos a l’art. 288 del TFUE. Els actes atípics. Els actes PESC.

LLIÇÓ 14.- EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ DELS ACTES JURÍDICS DE DRET DERIVAT. L'elaboració de la proposta per part de la Comissió. El paper dels parlaments nacionals i dels lobbies. El procediment legislatiu ordinari. Els procediments legislatius especials. El procediment d’adopció dels actes PESC.

LLIÇÓ 15.- ELS ACORDS INTERNACIONALS CELEBRATS EN EL MARC DE LES RELACIONS EXTERIORS DE LA UNIÓ EUROPEA. Idees prèvies. La competència de la Unió Europea per concloure Tractats internacionals: la interpretació jurisprudencial. El procediment de celebració de tractats. Tipologia.

LLIÇÓ 16.- ELS PRINCIPIS GENERALS. Idees generals: l'elaboració de la jurisprudència del TJUE. Els principis generals aplicables: els principis comuns als ordenaments jurídics dels Estats membres, els principis propis de l'ordenament jurídic de la Unió Europea i els principis de Dret internacional públic. Els principis generals relatius a la protecció dels drets fonamentals de la persona humana.
Bloc IV. L'aplicació del Dret de la Unió Europea LLIÇÓ 17.- LES RELACIONS ENTRE L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ORDENAMENTS JURÍDICS INTERNS. L'aplicació del Dret de la Unió Europea: idees generals. L'aplicabilitat immediata del Dret de la Unió Europea.

LLIÇÓ 18.- EL PRINCIPI D'EFECTE DIRECTE. Concepte. Condicions. L'efecte directe de les disposicions dels Tractats constitutius, del dret derivat i dels acords internacionals.

LLIÇÓ 19.- EL PRINCIPI DE PRIMACIA. Concepte i fonament. Abast del principi de primacia. El principi de primacia i les Constitucions dels Estats membres.

LLIÇÓ 20.- L'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA PELS ÒRGANS DELS ESTATS MEMBRES. El principi de cooperació lleial. Els principis d'autonomia institucional i procedimental. L'execució normativa i administrativa. La responsabilitat dels Estats membres.
Bloc V. El control de l'aplicació del Dret de la Unió Europea LLIÇÓ 21.- EL CONTROL DE L'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA PER LA COMISSIÓ. Atribucions de la Comissió. Modalitats de control: a) sobre els Estats membres; b) sobre els agents econòmics. Les sancions per l'incompliment del Dret de la Unió Europea.

LLIÇÓ 22.- EL CONTROL DE L'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (I). El recurs d’anul·lació: a) actes susceptibles d'ésser anul·lats; b) supòsits; c) legitimació activa; d) efectes. L'excepció d’il·legalitat. El recurs per omissió: a) supòsits; b) legitimació activa i passiva; c) efectes.

LLIÇÓ 23.- EL CONTROL DE L'APLICACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (II). El recurs per incompliment: a) legitimació activa i passiva; b) actes susceptibles d'ésser impugnats; c) exoneració de la responsabilitat per incompliment; d) efectes. El recurs per responsabilitat extracontractual: a) supòsits; b) legitimació activa i passiva; c) efectes.

LLIÇÓ 24.- LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL. Naturalesa. Normes susceptibles de reenviament prejudicial. Objecte del reenviament. Condicions que han de complir els òrgans jurisdiccionals per plantejar una qüestió prejudicial. Efectes.