2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  INSTITUCIONES DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias A la primera sessió del curs es presenta l'assignatura i s'organitza una activitat per visualitzar el grau de coneixement que els alumnes tenen del procés de construcció europea, posant-ho en relació amb els resultats d'aprenetatge del curs.
Prácticas a través de TIC Durant el curs es publicaran 3 activitats pràctiques al campus virtual de la URV, de les quals només la primera i la tercera tindran pes a la qualificació final.
Una d'aquestes activitats es resoldran en equip i dues de manera individual en els terminis establerts i seran objecte de resolució definitiva a l'aula.
La presentació i l'assistència a les sessions presencials de preparació i correcció de les tres pràctiques es condició indispensable per a l'avaluació de les dues activitats pràctiques.
Sesión magistral Durant el període lectiu del curs dedicat als crèdits reservats a les sessions magistrals s'explicaran els continguts de les lliçons del programa de l'assignatura.
Atención personalizada Els alumnes es podran dirigir al professor a través de les eines de comunicació del campus virtual (taulells de dubtes) per resoldre dubtes sobre els continguts i organització de l'assignatura i de l'atenció personalitzada fixats als horaris de visita establerts al taulell d'informació del Departament de Dret Públic per resoldre qualsevol altra qüestió.