2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  LEGAL INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
IT-based practicals
A1
A2
B5
C2
C3
Durant el curs es realitzaran tres activitats pràctiques, tot i que la segona tindrà caràcter voluntari i no tindrà pes a la nota.
Per a que els dos casos pràctics amb pes a la qualificació final puguin ser objecte d'avaluació caldrà que els alumnes lliurin la proposta de resolució de les dues activitats pràctiques en el termini establert i assisteixin a les sessions presencials de preparació i resolució del cas d'aquestes dues pràctiques.
En aquestes activitats es treballaran el contingut de la totalitat del temari.
Es valorarà:
- L'expressió escrita
- La interacció entre els membres del grup en els treballs en equip
- La comprensió del problema plantejat
- La resolució de la qüestió plantejada
- La reflexió personal fonamentada
- La capacitat de síntesi
- La participació activa a la sessió de resolució del cas.
La mitjana de les qualificacions de les dues pràctiques avaluables suposarà el 50% de la qualificació final de l'assignatura.
Multiple-choice objective tests
A1
A2
Es realitzarà una prova objectiva de coneixements on s'avaluaran els blocs II, III, IV i V.
El bloc II s'avaluarà amb la resolució d'un test de 10 preguntes i la qualificació obtinguda suposarà un terç del total del pes de la prova.
Els blocs III, IV i V s'avaluaran a través de la resolució d'un nou test de 10 preguntes i la qualificació obtinguda suposarà dos terços del total del pes de la prova.
En el cas que la qualificació resultant de les dues proves no obtingui la qualificació mínima de 3,5 punts, les proves computaran a la qualificació final amb zero punts.
La qualificació mitjana resultant d'aquest conjunt de proves suposarà el 50% de la qualificació final de l'assignatura.
Others  
 
Other comments and second call

Els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria del sistema d'avaluació continua, hauran de realitzar una prova que avaluarà només els continguts tractats a l'activitat avaluativa no superada amb un mínim de cinc punts. En el cas que la mitjana de les qualificacions de les pràctiques a través de les TIC sigui inferior a cinc punts, caldrà que l'alumne resolgui un cas pràctic a l'aula per a la segona convocatòria.

Durant el curs es podran organitzar activitats extres de caràcter voluntari, que complementaran de manera positiva la qualificació final obtinguda.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.