2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Continguts
Tema Subtema
1. La Societat Internacional i el Dret Internacional.
1. La Societat internacional i les relacions internacionals. Posició de l'Estat en la Societat i en les relacions internacionals. Concepte de Dret Internacional Públic. Evolució històrica de la Societat Internacional i formació del Dret Internacional Públic: a) La pau de Westfalia i la formació del sistema d'Estats moderns; b) La revolució francesa i el Congrés de Viena; c) La Primera Guerra Mundial i la creació de la Societat de Nacions; d) La Segona Guerra Mundial i la Conferència de San Francesc.
2. Estructura i Principis de la Societat Internacional Contemporània. 2. Característiques específiques de la Societat internacional contemporània. El procés de formació de les Organitzacions internacionals: universalisme i regionalisme. L'Organització de les Nacions Unides: La Carta de les Nacions Unides; els membres; els òrgans principals; els òrgans subsidiaris; i els organismes especialitzats. Les funcions actuals del Dret Internacional contemporani. Els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides. La Declaració sobre els principis de Dret Internacional referents a les relacions d'amistat i la cooperació entre els Estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides.
3. Fonts i normes del Dret Internacional Públic. 3. Rellevància del consentiment de l'Estat. El procés de creació de normes jurídiques internacionals. Els procediments de creació de les normes jurídiques internacionals. L'article 38 de l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia. La codificació i el desenvolupament progressiu del Dret Internacional. Estructura del sistema jurídic internacional. Universalisme i relativisme en Dret Internacional. La qüestió de la jerarquia de les normes de Dret Internacional i les normes de ius cogens
4. Tractats Internacionals. 4. Concepte i classes de tractats internacionals. La Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats de 23 de maig de 1969. Els tractats conclosos entre Estats i Organitzacions internacionals: la Convenció de Viena de 21 de març de 1986. Fases en la conclusió dels tractats. La capacitat per concloure tractats. La manifestació del consentiment. Les reserves. Dipòsit i registre de tractats. La interpretació de tractats. L’aplicació de Tractats en el temps , l’espai, en relació als Estats part I tercers, els efectes amb altres tractats.. Esmena i modificació dels tractats. Nul•litat, terminació i suspensió.
5. Conclusió i Aplicació de Tractats en l’ordenament jurídic espanyol. 5. Òrgans competents per a la conclusió dels Tractats. El procediment de conclusió. La participació de les Comunitats Autònomes en la Conclusió de tractats. L’aplicació dels tractats en el Dret espanyol.
6. El costum internacional. 6. Concepte del costum. Elements dels costum: la pràctica i la opinio iuris. Classes de costums i efectes jurídics. Funció del costum en el sistema jurídic internacional. Interacció entre el costum i el tractat.
7. Altres fons: Principis Generals, Actes Unilaterals i Resolucions d'Organitzacions Internacionals. 7. Els principis generals del dret: diferents accepcions i funcions que compleixen. Els mitjans auxiliars: la jurisprudència internacional i la doctrina científica. Els actes unilaterals: Concepte i classificació. Funció i efectes dels actes unilaterals. Les resolucions de les Organitzacions internacionals en la formació de les normes jurídiques internacionals.
8. Atribució de la Subjectivitat Internacional.
8. Personalitat jurídica internacional: concepte. Criteris de determinació de la personalitat jurídica: reconeixement i principi d'efectivitat. Tipologia dels subjectes de Dret Internacional. Subjectivitat jurídica internacional d'altres ens no estatals: a). Subjectivitat internacional dels pobles; b) Reconeixement dels bel•ligerants i insurrectes; consideració dels moviments d'alliberament nacional; c) La qüestió de la subjectivitat internacional de l'individu, les empreses transnacionals i les organitzacions no governamentals.
9. L’Estat com a subjecte de Dret Internacional. 9. Concepte jurídic internacional de l'Estat. Els elements constitutius de l'Estat. Concepte jurídic internacional de la sobirania. La immunitat de l'Estat. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. Substitució en l'exercici de la sobirania territorial dels Estats: lla successió d'Estats. Òrgans estatals per a les relacions internacionals a) Els Òrgans estatals de caràcter central; b) Les missions diplomàtiques; c) Les oficines consulars; d) La diplomàcia ad hoc: missions especials.
10. Competències de l’Estat d'acord amb el Dret Internacional 10. Les competències estatals: concepte i delimitació. Competència territorial dels Estats i els seus límits. Els espais marítims,. L'espai aeri. Competència personal dels Estats i els seus límits: Nacionalitat i estrangeria. El Dret Internacional dels Drets Humans.
11. Organitzacions Internacionals. 11. Concepte i característiques de les Organitzacions internacionals. La personalitat jurídica internacional de les Organitzacions internacionals. L'estatut de membre d'una organització internacional. Tipologia de les Organitzacions internacionals. Òrgans per a les relacions de les Organitzacions internacionals. El dret de les Organitzacions internacionals. Aspectes general.
12. Aplicació espontània del Dret internacional. 12. La recepció del Dret Internacional pels ordenaments interns. Relacions entre el Dret Internacional i els drets interns: diverses posicions doctrinals. L'aplicació del Dret Internacional pels òrgans de l'Estat. Referència a l'ordenament jurídic espanyol.
13. Responsabilitat internacional. 13. Concepte de responsabilitat internacional. La codificació de les normes que regeixen la responsabilitat internacional. Origen de la responsabilitat internacional: l'acte il•lícit internacional i la responsabilitat derivada d'actes no prohibits pel Dret Internacional. La responsabilitat internacional de subjectes no estatals.
14. Protecció diplomàtica i mitjans d’arranjament pacífic de controvèrsies. 14. Concepte, funció i condicions per a l'exercici de la protecció diplomàtica. Principis generals sobre l'arranjament pacífic de controvèrsies. Mitjans polítics de solució de controvèrsies. Mitjans jurisdiccionals d'arranjament pacífic de controvèrsies.
15. Seguiment, control i aplicació forçosa del Dret Internacional. 15. Funció del control Internacional. El mecanismes de seguiment i control de l’aplicació del Dret Internacional. Contramesures i represàlies. Procediments institucionalitzats d’aplicació forçosa del Dret internacional.