2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Oral tests
A2
A5
B3
C3
Examen oral sobre el contingut total de l'assignatura 50% de la nota final
Objective multiple-choice tests
A2
A5
B3
C3
Examen tipus test. Amb 10 preguntes de 4 opcions de resposta. Les preguntes erronies descompten 0,25 punta 20% de la nota final
Others  

Al llarg del curs s'oferiran seminaris i jornades, i l'assistencia i aprofitament de les mateixes podrà complementar fins un punt la nota final

0-10% de la nota final
 
Other comments and second call

La segona convicatoria serà un examen oral igual que el de primera convocatoria, que equivaldrà al 50% de la nota final