2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. Possibilitat seminari concentrat en un dia i mig, amb lliurament petit assaig. 30% de la nota final
Proves orals
A2
B3
C3
Prova oral equivalent al 50% de la nota final i amb contingut dels temes 8 a 15.
En aquesta prova caldrà obtenir una qualificació mínima de 4. En cas contrari no es farà mitjana amb les altres qualificacions.
50%
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B3
Prova text relativa als temes 1 al 7 del Programa. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els estudiants que tinguin l'assignatura suspesa podran fer, en segona convocatòria, un examen final oral de les parts suspeses, corresponents a la prova tipus test i a la prova oral. La qualificació de l'examen es ponderarà, sempre que sigui igual o superior a 4, amb les qualificacions prèviament aprovades d'acord amb el criteri establert per a la primera convocatòria.

En el cas que no s'hagi aprovat la part dels treballs en primera convocatòria, no es tindrà en compte aquesta qualificació als efectes de la ponderació abans indicada. Si l'examen oral compren tota l'assignatura valdrà el 100% de l qualificació. Si es refereix només a una de les parts la ponderació serà del 50% per a cada part, la qualificació aprovada en primera convocatòria i la resultant de l'examen oral en segona convocatòria.