2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. Possibilitat seminari concentrat en un dia i mig, amb lliurament petit assaig. 30% de la nota final
Pruebas orales
A2
B3
C3
Prova oral equivalent al 50% de la nota final i amb contingut dels temes 8 a 15.
En aquesta prova caldrà obtenir una qualificació mínima de 4. En cas contrari no es farà mitjana amb les altres qualificacions.
50%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A5
B3
Prova text relativa als temes 1 al 7 del Programa. 20%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Els estudiants que tinguin l'assignatura suspesa podran fer, en segona convocatòria, un examen final oral de les parts suspeses, corresponents a la prova tipus test i a la prova oral. La qualificació de l'examen es ponderarà, sempre que sigui igual o superior a 4, amb les qualificacions prèviament aprovades d'acord amb el criteri establert per a la primera convocatòria.

En el cas que no s'hagi aprovat la part dels treballs en primera convocatòria, no es tindrà en compte aquesta qualificació als efectes de la ponderació abans indicada. Si l'examen oral compren tota l'assignatura valdrà el 100% de l qualificació. Si es refereix només a una de les parts la ponderació serà del 50% per a cada part, la qualificació aprovada en primera convocatòria i la resultant de l'examen oral en segona convocatòria.