2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. Possibilitat seminari concentrat en un dia i mig, amb lliurament petit assaig. 30% de la nota final
Oral tests
A2
B3
C3
Prova oral equivalent al 50% de la nota final i amb contingut dels temes 8 a 15.
En aquesta prova caldrà obtenir una qualificació mínima de 4. En cas contrari no es farà mitjana amb les altres qualificacions.
50%
Multiple-choice objective tests
A2
A5
B3
Prova text relativa als temes 1 al 7 del Programa. 20%
Others  
 
Other comments and second call

Els estudiants que tinguin l'assignatura suspesa podran fer, en segona convocatòria, un examen final oral de les parts suspeses, corresponents a la prova tipus test i a la prova oral. La qualificació de l'examen es ponderarà, sempre que sigui igual o superior a 4, amb les qualificacions prèviament aprovades d'acord amb el criteri establert per a la primera convocatòria.

En el cas que no s'hagi aprovat la part dels treballs en primera convocatòria, no es tindrà en compte aquesta qualificació als efectes de la ponderació abans indicada. Si l'examen oral compren tota l'assignatura valdrà el 100% de l qualificació. Si es refereix només a una de les parts la ponderació serà del 50% per a cada part, la qualificació aprovada en primera convocatòria i la resultant de l'examen oral en segona convocatòria.