2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
   Continguts
Tema Subtema
1. Catalunya com a comunitat política i el seu marc constitucional: evolució històrica i. L’organització política i l’autogovern de Catalunya fins al 1714
ii. La pervivència i evolució de la identitat política catalana sense correlat institucional (1714-1931)
iii. La Segona República
iv. El procés constituent i estatuent (1977-1979)
v. L'Estatut de 2006
2. Els fonaments de l'autogovern de Catalunya i. La forma territorial de l’Estat
ii. Catalunya com a nacionalitat i el dret a l’autonomia
iii. L'Estatut d'autonomia com a norma institucional bàsica de la Generalitat
iv. Els drets històrics i els símbols
v. La ciutadania autonòmica, els drets estatutaris i els principis rectors
vi. El regim juridicolingüístic
3. El sistema institucional de la Generalitat i. El Parlament de Catalunya
ii. El President de la Generalitat i el Govern
iii. Les altres institucions de la Generalitat
iv. El Poder Judicial a Catalunya
v. L'organització territorial i el règim local a Catalunya
4. Les competències de la Generalitat i. Concepte de competència i tipus
ii. El sistema constitucional de distribució de competències: Constitució i Estatut d'Autonomia
iii. La modificació extraestatutària de les competències
iv. Les competències de la Generalitat
5. La projecció externa de la Generalitat: l'Estat, la Unió Europea, l'acció exterior i. Les relacions de col·laboració entre l'Estat i la Generalitat: auxili, coordinació i cooperació
ii. Las participació de Catalunya en els òrgans de l'Estat
iii. Autonomia i Unió Europea
iv. L'acció exterior de la Generalitat
6. Els conflictes entre l'Estat i les comunitats autònomes i. Els conflictes de competències
ii. El recurs d'inconstitucionalitat de caràcter competencial
iii. La impugnació per part del Govern de l'Estat de les disposicions i resolucions de les comunitats autònomes
7. El finançament de la Generalitat i. El finançament de les comunitats autònomes: qüestions generals
ii. La regulació del sistema de finançament de la Generalitat